Vacatures

Voorzitter Bestuur / bestuurslid

Met een kleine, professionele staf is het Theater het Postkantoor in zeven jaar tijd uitgegroeid tot een begrip, een succes in de regio. Het theater mag bouwen op de inzet van vele vrijwilligers die cultuur een warm hart toedragen. Sinds haar opening in 2012 heeft de stichting een succesvolle start gekend. Deze lijn  heeft zich voortgezet met een gemiddelde zaalbezetting van ca 80 %. In 2018 ontving Het Postkantoor in totaal 20.088 bezoekers, afkomstig uit de gemeente Stedebroec en omstreken.

Het doel van de stichting is:

  • het bevorderen van de culturele vorming en ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente Stede Broec; 
  • het zijn van een culturele ontmoetingsplek in de regio, waar inwoners uit de gemeente Stede Broec en de omliggende gemeenten graag willen komen om kennis te maken met en te genieten van professionele podiumkunsten dan wel andere culturele evenementen, die vermaken, inspireren en tot nadenken zetten;
  • het zijn van een gastvrije en inspirerende omgeving voor amateurkunstbeoefenaars en haar bezoekers;
  • het bedenken, ontwikkelen, organiseren, plannen en tot uitvoering brengen van evenementen (activiteiten) in de gemeente Stede Broec om daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het aantrekkelijk maken en houden van de regio;

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door

  • het verwerven van materiaal en fondsen en het verzamelen van mensen voor het  organiseren van culturele evenementen;
  • het (doen) exploiteren van ruimten in “Het Postkantoor”; en 
  • het hanteren van alle verdere wettige en algemeen nut beogende middelen,  welke voor het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn


De stichting heeft de (Culturele) ANBI-status.

Organisatie en toezicht

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een algemeen manager. De formatie kent naast de algemeen manager een coördinator programmering en publiciteit. Daarnaast wordt er samengewerkt met een freelance programmeur en technicus.

Het bestuur heeft gemiddeld 10 x per jaar overleg in aanwezigheid van de algemeen manager. Het bestuur telt (statutair) bij voorkeur een oneven aantal leden van minimaal 3 en maximaal 5 personen. Leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 2 termijnen.


Gewenste samenstelling bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur.

Bestuursleden hebben affiniteit met theater.  Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Tevens is het streven dat een meerderheid van de bestuursleden gevestigd is in Stede Broec of omgeving. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke portefeuilles verdeeld, zoals (het opzetten van) een vriendenvereniging, het adviseren over het artistieke beleid, etc.

Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:
-          kennis van en ervaring met toneel, dans, zang, muziek en theater.
-          personeelsbeleid
-          juridische zaken
-          zakelijk en financieel management
-          bestuurlijk en politiek netwerk netwerk in het regionale bedrijfsleven
-          kennis van marketing en publiciteit

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de algemeen manager  en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor “Theater Het Postkantoor”.


Algemeen profiel bestuurslid

Een bestuurslid van STEPS:
- heeft affiniteit met theater en is in staat de visie van  “Theater Het Postkantoor” uit te dragen;
- bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie;
- is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting;
- kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting;
- is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
- kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
- kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
- kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
- is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden;
- kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Bovengenoemde takenoverzicht is indicatief en niet limitatief en zal in nader overleg worden vastgesteld. Het betreft een functie op vrijwillige basis, waarbij sprake is van een vrijwilligersvergoeding.

Profiel voorzitter bestuur

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

-          heeft ervaring in het besturen van een (culturele) stichting en het leiden van discussies;
-          heeft ervaring met het toezien op en/of aansturen van een organisatie bij een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling;
-          is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen;
-          betrokkenheid bij hedendaagse theater is een vereiste;
-          heeft een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, ambtelijk en politiek Stede Broec/SED


Specifieke taken:

Houdt toezicht op de P&C cyclus, en:
-          vertegenwoordigt het bestuur zowel intern als extern.
-          incidentele vertegenwoordiging van STEPS bij externe contacten.
-          leidt de vergaderingen van het stichtingsbestuur.
-          maakt samenvattingen en stelt besluiten op bestuursvergaderingen vast.
-          voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen manager

Sollicitaties ontvangen wij graag en kunnen per mail gestuurd worden naar bestuur@hetpostkantoor.info

Copyright 2019 Het Postkantoor - Reserveringsvoorwaarden - Disclaimer